Artur Kijas

Prof. Artur KijasArtur Kijas, profesor doktor habilitowany, rocznik 1940. Urodzony w Częstochowie (tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza), w 1960 roku przeniósł się do Poznania, by tu podjąć studia w zakresie historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od tego czasu z Poznaniem już się nie rozstawał. Ukończywszy w 1965 roku studia historyczne, a w 1966 pedagogiczne, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza związał się etatowo, przechodząc tu wszystkie etapy naukowej kariery: wpierw jako asystent, następnie adiunkt, docent, profesor UAM i wreszcie profesor tytularny.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych od lat pozostaje Ruś i Rosja, jej dzieje polityczne, gospodarka i kultura. Do problematyki tej, zwłaszcza dziejów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Rosji XIX wieku, wraca najczęściej. Z czasem krąg ten został poszerzony o zagadnienia związane z obecnością i wkładem Polaków w cywilizacyjny i kulturalny rozwój Rosji, zwłaszcza z czasów dynastii Romanowów, a także o problematykę historyczną państw posowieckich. Często nawiązuje także do tematyki regionalnej, zajmując się zwłaszcza dziejami południowo-wschodniej Wielkopolski w XIX i początkach XX wieku.

Dorobek naukowy obejmuje kilkanaście książek autorskich (m.in.: Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do połowy XVI wieku, Poznań 1973; System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka, Poznań 1984; Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1993; Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 2000; Polacy na Uniwersytecie Charkowskim, 1805-1917, Poznań 2008), ponad 150 artykułów naukowych i ponad 200 haseł w encyklopediach i słownikach biograficznych, w tym w Polskim słowniku biograficznym i w Słowniku starożytności słowiańskich.

Jest (lub był) członkiem: Komisji Bałkanistycznej PAN w Poznaniu, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Zakładu Badań Narodowościowych PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ponadto od 1994 roku jest prezesem Poznańskiego (od 2000 r. Wielkopolskiego) Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, członkiem Prezydium i wiceprzewodniczącym Komisji do spraw Polaków na Wschodzie tego Stowarzyszenia, a w latach 1997-1999 był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Wojewodzie Poznańskim.

Z ważniejszych odznaczeń państwowych posiada: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.